Polityka Prywatności

Niniejszy dokument opisuje sposoby oraz cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, jak również wskazuje przysługujące Państwu prawa z tym związane. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (takich jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) oraz w ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Mając na uwadze obowiązek informacyjny wynikający z treści Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że:

1. Administratorem (czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania) Państwa danych osobowych jest CDD Legal Cetera Domagała i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k., ul. Łaciarska 4/300, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 937468, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia na Państwa bezpośrednie żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art.6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 3. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na możliwości obrony roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; na tej podstawie przetwarzane są także dane osób, za pośrednictwem których kontaktują się nami nasi klienci, tj. ich pracowników i reprezentantów (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 4. w innych celach – wyłącznie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
3. Zakres przetwarzanych przez nas danych zależny jest od sprawy, w zakresie której nawiązują Państwo z nami współpracę, co do zasady jednak obejmuje on przynajmniej imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (e-mail i/lub numer telefonu).
4. Źródłem danych, które przetwarzamy, są przede wszystkim osoby, których dane dotyczą. Administrator otrzymuje też dane od swoich Klientów:
 1. w zakresie świadczonej pomocy prawnej – udostępniane są nam dane osób zaangażowanych w sprawę (świadków, kontrahentów, współpracowników etc.),
 2. w zakresie ułatwienia współpracy – udostępniane są nam dane pracowników i reprezentantów naszych klientów, za pośrednictwem których wykonywana jest zawarta z nami umowa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. w zakresie pkt. 2 lit. a) i c) – przez okres do czasu rozwiązania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a w niektórych przypadkach przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu;
 2. w zakresie pkt. 2 lit b) – przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 3. w zakresie pkt. 2 lit. d) – do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w określonym zakresie,
 4. dane pozyskane bezpośrednio w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego Administrator przetwarza przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym postępowanie zostało zakończone – zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.
6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować odmową zawarcia umowy lub świadczenia przez Administratora określonych usług.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W zakresie objętym tajemnicą adwokacką lub radcowską Administrator jest jednak zobowiązany do ograniczenia zakresu udostępnianych danych w taki sposób, by nie została naruszona tajemnica zawodowa chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Administrator nie udostępnia danych podmiotom nieposiadającym ustawowego upoważnienia.
8. Państwa dane mogą zostać powierzone podmiotom działającym na zlecenie Administratora, z którymi jest on związany umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, odpowiedzialnym za niszczenie dokumentacji czy kurierom.
9. Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie administratora;
 4. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w stosunku do danych, które są przetwarzanie na jej podstawie; cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
10. Kontakt z Administratorem w celu skorzystania z praw opisanych powyżej lub w celu uzyskania większej ilości informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy:
 1. pod numerem telefonu: +48 71 700 1000
 2. pod adresem e-mail: kancelaria@cddlegal.pl
 3. drogą pocztową – po wysłaniu żądania lub zapytania na adres CDD Legal Cetera Domagała i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k., ul. Łaciarska 4/300, 50-104 Wrocław.
11. Dostęp do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych jest ograniczony, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba upoważnionych i zobowiązanych do zachowania poufności współpracowników Administratora oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy. Radcy prawni, adwokaci i aplikanci wykonujący czynności na Państwa rzecz są zobowiązani do zachowania udostępnionych im danych dodatkowo na podstawie odrębnych ustaw.