Upadłość Getin Noble Bank a sytuacja kredytobiorców frankowych

Dnia 20 lipca br. Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Powoduje to, że wierzyciele banku mają 30 dni od ogłoszenia jego upadłości na zgłoszenie wierzytelności. Po tym terminie zgłoszenie wierzytelności wiąże się z dodatkową opłatą.

Jest to szczególnie ważna informacja dla kredytobiorców, którzy posiadają tzw. kredyt frankowy w tym banku. Kredytobiorcy, którzy powołują się na nieważność takich umów powinni podjąć działania prawne w celu zabezpieczenia swojej sytuacji. Co prawda odzyskanie spłaconych rat z tytułu nieważnej umowy kredytu jest bardzo mało prawdopodobne, jednak wskazać należy, że przyjmując wiodącą w polskim orzecznictwie teorię dwóch kondykcji, zarówno bankowi, jak i kredytobiorcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot nienależnych świadczeń – bankowi o zwrot wypłaconego kapitału, a kredytobiorcy o zwrot nienależnie spłacanych rat. Należy się więc liczyć z tym, że syndyk może dochodzić roszczeń przysługujących bankowi.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego dopuszczalne jest potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, jest jednak uprawniony do złożenia oświadczenia o potrąceniu najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności.

W przypadku kredytobiorców, którzy nie dokonają na tym etapie potrącenia, syndyk będzie mógł dochodzić zwrotu wypłaconego przez bank kapitału, natomiast kredytobiorca taki nie będzie mógł już dokonać potrącenia tego roszczenia z własnym roszczeniem o zwrot spłaconych rat, a jedynie dochodzić niezależnie spłaconych bankowi kwot w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym, Kancelaria rekomenduje podjęcie przez kredytobiorców odpowiednich działań prawnych w celu dokonania potrącenia wzajemnych roszczeń.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl