Nowoczesne rozwiązywanie sporów cywilnych i gospodarczych

nowoczesne rozwiazywanie sporów cywilnych i gospodarczych

Nowoczesna kancelaria prawna oferuje swoim Klientom wsparcie nie tylko w zakresie prowadzenia sporów sądowy, ale również, a raczej przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego komfortu prowadzenia biznesu. Pod tym pojęciem mieści się; pomoc w założeniu firmy; skonstruowaniu jasnych i pewnych umów z kontrahentami; nadzór nad ich wykonywaniem; stałe doradztwo w zakresie prawnym, inwestycyjnym i podatkowym; przeciwdziałanie powstawaniu sporów, a jeśli już do nich dojdzie, rozwiązywanie ich sprawnie, tanio i skutecznie, najlepiej w sposób polubowny.

            Stosowanie polubownych metod rozwiązywania sporów tzw. ADR – ów (Alternative Dispute Resolution) jest powszechne w krajach systemu common law (porządek prawny charakterystyczny dla krajów anglosaskich) oraz większości krajów Europy zachodniej. „Królową” ADR jest mediacja, która w Polsce, na podstawie przepisów k.p.c. może być stosowana w celu rozwiązywania sporów cywilnych (w tym gospodarczych) od 2006 r.. Postępowanie mediacyjne wszczyna się zarówno na postawie umowy stron o mediację
(tzw. mediacja przedsądowa), jak i  na podstawie zlecenia sądu w sprawach już przed sądem zawisłych.

            W stosunku do tradycyjnego postępowania przed sądem powszechnym mediacja jest dużo tańsza, szybsza, poufna i gwarantuje pełną kontrolę na efektem. Jej główną zaletą jest fakt, że zgodnie z art. 18315 § 1 ugoda zawarta przed mediatorem (zarówno w ramach procesu jak i przed wytoczeniem powództwa) po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej, a jeśli zatwierdzenie nastąpiło przez nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, staje się też tytułem wykonawczym. Zatem mediacja oferuje osiągnięcie efektu równego wyrokowi sądowemu z tym, że nie w ciągu 3 lat, a np. 3 miesięcy, i to z gwarancją wykonalności.

            Ustawodawca wprowadził też zachętę ekonomiczną nakłaniającą do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, są nią przepisy dotyczące zwrotu opłaty sądowej bądź jej odpowiedniej części w przypadku koncyliacyjnego zakończenia sporu. Zgodnie z art. 79 u.k.s.c. jeżeli w toku postępowania sądowego, po rozpoczęciu rozprawy zawarto ugodę przed mediatorem, sąd zwróci trzy czwarte takiej opłaty (w przypadku zawarcia ugody przed pierwszą rozprawą zwrot wynosi 100%). Ustawodawca wyraźnie „promuje” ugody zawarte w toku mediacji, gdyż w przypadku zawarcia w toku procesu ugody sądowej zwrot opłaty wynosi tylko 50%.

            Kancelaria CDD od lat rekomenduje swoim Klientom polubowne metody rozwiązywania sporów i stara się minimalizować ich skutki (również pozamaterialne). Oferujemy Państwu w tej dziedzinie wsparcie nie tylko profesjonalnych pełnomocników, ale również doświadczonych mediatorów, którzy od kilkunastu lat współpracują z wieloma przedsiębiorcami, kancelariami prawnymi i sądami.

                                                                                               Magdalena Cetera mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu