Cyfryzacja prawa budowlanego

W ostatnim czasie prawo budowlane przechodzi gruntowne zmiany. Po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych nowelizacją z dnia 7 lipca 2022 r., przewidującą m.in. elektronizację dziennika budowy, planowane są już kolejne nowe rozwiązania.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w którym przewidziano dalsze daleko idące kroki związane z cyfryzacją procesu budowlanego. W projekcie przewidziano ogólną zasadę, że wszelkie wnioski, zawiadomienia i zgłoszenia będzie trzeba składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Forma elektroniczna będzie obowiązkowa również dla załączników do wniosków, zawiadomień i zgłoszeń, w tym pozwoleń, uzgodnień i opinii, które będą dołączone w postaci dokumentu elektronicznego, kopii dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej zapewniającego jego czytelność, w szczególności zdjęcia albo skanu. Ponadto wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać także pełnomocnictwo, projekt budowlany i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Możliwość składania dokumentacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu prawa budowlanego w formie papierowej będzie zatem całkowicie wyłączona i zastąpiona formą elektroniczną.

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie nowego narzędzia tzw. Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, będącego systemem teleinformatycznym, zapewniającym prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie on prowadzony  przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Szczegóły jego funkcjonowania nie zostały jednak przedstawione w projekcie ustawy, ponieważ będą one określone w odrębnym rozporządzeniu.

W myśl procedowanej nowelizacji projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządzany będzie w postaci elektronicznej. Projekty w tej formie zamieszczane będą przez użytkowników kont w Bazie Projektów Budowlanych prowadzonej w portalu e-Budownictwo. Użytkownicy kont będą mieli dostęp do projektu budowlanego zamieszczonego przez siebie w Bazie Projektów Budowlanych, jednak Portal e-Budownictwo będzie uniemożliwiał im dokonywanie zmian w projektach zamieszczonych w bazie. Do Bazy Projektów Budowlanych będą miały dostęp także organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co znacznie ułatwi obieg dokumentów.

W projekcie przewidziano też kilka ważnych zmian niezwiązanych bezpośrednio z cyfryzacją procesu budowlanego. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie ograniczenie zakresu badania projektu zagospodarowania działki lub terenu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Od teraz organ administracji architektoniczno-budowlanej ma nie weryfikować zgodności PZT z przepisami techniczno-budowlanymi. W uzasadnieniu projektu podaje się, że intencją ustawodawcy jest przeniesienie ciężaru zapewnienia poprawności projektu na projektantów.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl