Zmuszanie kontrahenta do określonego działania (zaniechania) zagrożone karnie

Prawo karne chroniąc obrót gospodarczy wraz z dniem 1 października 2023 roku doczekało się nowelizacji, co (jak się okazuję) wiąże podmioty gospodarcze i umożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej za sprawą unormowania w części szczególnej art. 282 Kodeksu Karnego.

Czego tyczy się ten przepis?

Odnosi się do przestępstwa rozbójniczego, które jest przestępstwem skutkowym tzn. doprowadza inną osobę do określonego zachowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą użycia: przemocy, groźby zamachu na życie lub zdrowie (które nie muszą być wyrażone precyzyjnie, wystarczy, że „ofiara” uzna je za realne, możliwe do spełnienia, również mogą być skierowane do innej osoby – najczęściej najbliższej) albo gwałtownego zamachu na mienie. Z uwagi na treść przepisu, jego zastosowanie pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności określoną osobę poprzez zmuszenie kogoś do zaprzestania lub czasowego zawieszenia prowadzenia takiej działalności, a konsekwencją tych czynów jest pozbawienie wolności od roku do lat 10. Spełnienie przesłanek może również nastąpić w trakcie wymiany pism przedsądowych między rywalami biznesowymi stosując groźby, jak i podczas sporów gospodarczych.

Zdarzają się również błędne zastosowania tego artykułu, gdy celem osoby wcale nie było osiągnięcie korzyści majątkowej, a jedynie zastosowanie środka przemocy psychicznej lub fizycznej. Wówczas spełnione zostają przesłanki art. 190 kk oraz 191 kk

Należy również zaznaczyć, że w poprzednim stanie prawnym nie występowała przesłanka ograniczenia działalności, a jedynie jej zaprzestanie. Była to kwestia kontrowersyjna, gdyż w prawie karnym występuje zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz), to znaczy, że po nowelizacji Kodeksu Karnego nie można wszcząć postępowania za czyn, który wcześniej nie był przestępstwem.

Wymuszenie rozbójnicze a przestępstwo rozboju

Dodatkowo odróżnienie wymuszenia rozbójniczego od przestępstwa rozboju stanowi nie lada problem. W art. 282 KK chodzi o zmuszenie pokrzywdzonego do rozporządzania mieniem na przyszłość, w przeciwieństwie do przestępstwa rozboju, gdzie zachodzi zastosowanie przemocy w celu natychmiastowego zabrania rzeczy.  

Dla osób działających w przedsiębiorstwach taka zmiana przepisów może mieć znaczenie w kontekście swobody działalności gospodarczej oraz interesu między stronami, aby ich stosunki były sprawiedliwe oraz przeciwdziałały nieuczciwej konkurencji.

 

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowelizacja KSH – odpowiedzialność karna za pozyskiwanie kapitału w drodze crowdfundingu

10 listopada 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsiębiorstw i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488), zakazują oferowania nieoznaczonym adresatom nabycia istniejących lub nowych udziałów w spółce z o.o. Naruszenie tego zakazu grozi odpowiedzialnością karną, włączając karę pozbawienia wolności – określoną w m.in. w nowo wprowadzonym  art.  595¹, gdzie sankcją jest kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Przepisy te mają na celu zablokowanie spółkom z o.o. możliwości pozyskiwania funduszy poprzez crowdfundig, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503. Niemniej jednak, środowisko prawne wskazuje, że nowe regulacje mogą mieć szersze zastosowanie niż pierwotnie zakładano.

Jako, że art. 182¹ k.s.h. jasno określa, że oferta nabycia udziałów może być skierowana tylko do osoby z konkretnymi personaliami, wyraźnie uprawnionej do jej przyjęcia to reklama i promocja takich ofert są surowo zakazane.

Przykładem ogłoszenia, które od 10 listopada tego roku jest sprzeczne z KSH jest ogłoszenie typu „sprzedam firmę”. Zamieszczenie takiego wpisu w internecie staje się niezgodne z prawem z uwagi na nowe przepisy. Również ogłoszenia dotyczące spraw upadłościowych czy egzekucyjnych podlegają ograniczeniom.

Przykładem tego są wystawiane ogłoszenia przez syndyków o sprzedaży masy upadłościowej- nie mogą one być już w formie ogłoszeń.  W kontekście egzekucji komorniczych, obecne przepisy uznają sprzedaż komorniczą jako aukcje nie zaś jako ofertę. Na mocy nowych przepisów ciągle poprzez aukcji komornicze mogą być sprzedawane udziały spółki. Problemem jednak może się okazać ogłaszanie takich aukcji.

Obecne przepisy wyłączają uznanie tego typu ogłoszeń za ofertę publiczną, jeśli egzekucja komornicza dotyczy papierów wartościowych (np. akcji spółek giełdowych). Brak jednak analogicznych regulacji względem udziałów spółki z o.o. W związku z tym sugeruje się konieczność dodania takiego wyłączenia, aby uniknąć niejasności.

Problemem nowych przepisów jest też kwestia giełd spółek, oferujących sprzedaż gotowych spółek. Według części środowiska prawniczego, ich działalność w zakresie oferowania udziałów w spółkach z o.o. może być już niedopuszczalna. Jednakże część środowiska zwraca uwagę, że sama sprzedaż nie jest zabroniona. Takie podmioty raczej w formie publicznej promują swoją działalność i dopiero  w razie zainteresowania odpowiadają na zapytania konkretnych klientów.

Nowelizacja była krytykowana, głównie z uwagi na potencjalne utrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z formy spółki z o.o. Rządzący wówczas liczyli na upowszechnienie się prostej spółki akcyjnej, która to nie jest objęta ww. ograniczeniami. Zgodnie z danymi za pierwszy rok obowiązywania nowych przepisów zarejestrowano około 800 prostych spółek akcyjnych. Po wprowadzonych niedawno zmianach KSH wydaje się, że proste spółki akcyjne mogą zdobyć jeszcze większą popularność.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm Tag Along w Umowie Spółki

W umowie spółki, zwłaszcza w kontekście spółek kapitałowych, kluczowym elementem jest precyzyjne uregulowanie relacji pomiędzy wspólnikami. Jednym z istotnych mechanizmów, wprowadzanym w umowach spółek, jest tzw. „Tag Along”. Ten mechanizm pełni istotną rolę w ochronie przede wszystkim mniejszościowych udziałowców, umożliwiając im uczestnictwo w transakcjach sprzedaży udziałów, nawet jeśli decyzja o sprzedaży została podjęta przez większościowego wspólnika.

Definicja Tag Along

Tag Along to klauzula umowna, której celem jest zapewnienie ochrony głównie mniejszościowym udziałowcom w sytuacji, gdy większościowy wspólnik otrzymuje ofertę na sprzedaż swoich udziałów. W skrócie, mechanizm ten pozwala wspólnikom „łączyć się” z transakcją sprzedaży udziałów wspólnika, który otrzymał ofertę sprzedaży swoich udziałów, zachowując przy tym identyczne warunki oferty.

Jak Działa Tag Along w Praktyce

Załóżmy, że wspólnik posiadający większość udziałów w spółce otrzymuje atrakcyjną ofertę na sprzedaż swojego pakietu udziałów. Jeśli umowa spółki zawiera klauzulę Tag Along, mniejszościowi udziałowcy zyskują prawo do dołączenia do tej transakcji. Oznacza to, że muszą mieć możliwość sprzedaży swoich udziałów na tych samych warunkach, co większościowy wspólnik.

Ten mechanizm ma na celu zabezpieczenie mniejszościowych udziałowców przed sytuacją, w której zostaliby pominięci w procesie sprzedaży, co mogłoby prowadzić do różnic w traktowaniu wspólników i naruszania równości praw.

Wprowadzanie Klauzuli Tag Along do Umowy Spółki

Proces wprowadzania klauzuli Tag Along do umowy spółki wymaga precyzyjnego sformułowania warunków i szczegółów działania tego mechanizmu. W umowie spółki określa się m.in.: procedury powiadamiania mniejszościowych udziałowców o ofercie sprzedaży. Dodatkowo, umowa może określać sytuacje, w których z klauzuli wspólnicy nie będą mogli skorzystać, np. w przypadku sprzedaży niewielkiego pakietu udziałów.

Korzyści i Wyzwania

Mechanizm Tag Along przynosi korzyści obu stronom. Dla mniejszościowych udziałowców stanowi to pewność, że ich interesy będą chronione w przypadku decyzji większościowego wspólnika o sprzedaży udziałów. Z drugiej strony, większościowi wspólnicy mogą cieszyć się większym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, gdy ci wiedzą, że transakcja obejmie cały pakiet udziałów.

Jednakże, wprowadzenie Tag Along do umowy spółki może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność współpracy wszystkich wspólników w procesie sprzedaży czy ustalanie jednolitych warunków transakcji.

Klauzula Tag Along stanowi istotny element umowy spółki, wprowadzając mechanizm ochrony mniejszościowych udziałowców.

Szkolenie – Reklamacje

Szanowni Państwo,

Na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele CDD Legal, mec. Kacper Wosiak i mec. Kamila Żmidzińska, mieli przyjemność poprowadzić dla Członków DIG szkolenie, dotyczące nowych zasad reklamacji. Temat jest tak istotny dla każdego przedsiębiorcy, że postanowiliśmy upublicznić materiały ze szkolenia, zachęcamy do zapoznania się z nimi. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: kancelaria@cddlegal.pl

Zadośćuczynienie także dla osoby prawnej

Współczesne prawo cywilne jest obszarem nieustannych zmian. Z biegiem czasu pojawiają się nowe kwestie prawne, które wymagają odpowiedzi sądów i ustawodawców. Jednym z takich zagadnień jest możliwość przyznawania zadośćuczynienia dla osób prawnych, co stało się przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego III CZP 22/23.

Definicja zadośćuczynienia dla osób prawnych

Zadośćuczynienie to instytucja prawa cywilnego, która tradycyjnie dotyczyła jednostek fizycznych. Jednak coraz częściej w praktyce pojawiają się sytuacje, w których szkoda wyrządzona osobie prawnej wydaje się uzasadniać przyznanie zadośćuczynienia.

Uchwała Polskiego Sądu Najwyższego III CZP 22/23

W 2023 roku Polski Sąd Najwyższy wydał uchwałę o numerze III CZP 22/23, która stanowi ważne źródło prawa w zakresie zadośćuczynienia dla osób prawnych. Uchwała ta ma kluczowe znaczenie dla prawników i sądów, ustalając ramy i zasady przyznawania zadośćuczynienia dla osób prawnych.

Uchwała ta zawiera kilka istotnych zasad:

  • Podstawa prawna: Zadośćuczynienie dla osób prawnych może być przyznane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a także innych aktów prawnych. Uchwała III CZP 22/23 precyzuje, że osoba prawna musi wykazać naruszenie swojego dobra osobistego lub interesu prawnego.
  • Wysokość zadośćuczynienia: Uchwała ta nie określa konkretnych kwot zadośćuczynienia, ale stanowi, że jego wysokość powinna być uzależniona od charakteru naruszenia oraz jego skutków. Sąd ma szeroką swobodę w ocenie, ale musi kierować się zasadą rozsądności.
  • Kwestia winy: Sąd zobowiązany jest również ocenić, czy naruszenie było umyślne czy wynikało z rażącego niedbalstwa. Jeśli naruszenie było celowe, to zadośćuczynienie może być wyższe.
  • Środki dowodowe: W uchwale III CZP 22/23 zaznacza się, że osoba prawna ubiegająca się o zadośćuczynienie musi dostarczyć odpowiednie dowody na to, że do naruszenia doszło oraz na wysokość poniesionej szkody.

Znaczenie uchwały dla praktyki prawnej

Uchwała III CZP 22/23 ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Po pierwsze, stanowi ona ważne źródło prawa i wytycza ramy, w jakich osoby prawne mogą ubiegać się o zadośćuczynienie. Po drugie, uchwała ta stanowi wyzwanie dla prawników i sędziów, którzy muszą dokładnie ocenić okoliczności każdej sprawy i dostosować przyznaną rekompensatę do jej konkretnych okoliczności.

Jest to również ważne narzędzie w ochronie praw osób prawnych. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej skomplikowane, a interakcje między podmiotami prawnymi stają się bardziej zróżnicowane, konieczne jest dostosowanie prawa do nowych wyzwań. Uchwała III CZP 22/23 jest ważnym krokiem w tym kierunku, ponieważ uwzględnia specyfikę osób prawnych i ich potrzeby w zakresie ochrony prawnej.

 

Podsumowując, zadośćuczynienie dla osób prawnych jest istotnym elementem prawa cywilnego, a uchwała Sądu Najwyższego III CZP 22/23 stanowi kluczowe źródło prawa w tej dziedzinie. Wprowadza ona zasady i ramy, które pomagają chronić prawa osób prawnych oraz dostosować zadośćuczynienie do konkretnych okoliczności każdej sprawy. To istotny krok w rozwoju prawa cywilnego i jego dostosowaniu do współczesnych potrzeb społeczeństwa.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl