Zmiany PCC przy zakupie nieruchomości

Od 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy zwalniające zakup pierwszej nieruchomości od podatku od czynności cywilnoprawnych. Co do zasady w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości kupujący jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw zostało wprowadzone kolejne zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnienie to obejmuje sprzedaż, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

Zwolnienie to obowiązuje tylko, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Zwolnienie to nie ma zastosowania do umów sprzedaży, które zostały zawarte przed 31 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie ww. ustawa nowelizująca dodaje do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy kupujący będzie nabywał co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem VAT, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%. Stawka ta ma więc zastosowanie nawet jeżeli nabycie następuje ma współwłasność, a jedynie tylko dla jednego ze współwłaścicieli będzie to szósty lub kolejny lokal. Przepis ten stanowi odstępstwo od zasady, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności prawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. 6% podatku od czynności cywilnoprawnych nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl