Cyfryzacja prawa budowlanego

W ostatnim czasie prawo budowlane przechodzi gruntowne zmiany. Po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych nowelizacją z dnia 7 lipca 2022 r., przewidującą m.in. elektronizację dziennika budowy, planowane są już kolejne nowe rozwiązania.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w którym przewidziano dalsze daleko idące kroki związane z cyfryzacją procesu budowlanego. W projekcie przewidziano ogólną zasadę, że wszelkie wnioski, zawiadomienia i zgłoszenia będzie trzeba składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Forma elektroniczna będzie obowiązkowa również dla załączników do wniosków, zawiadomień i zgłoszeń, w tym pozwoleń, uzgodnień i opinii, które będą dołączone w postaci dokumentu elektronicznego, kopii dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej zapewniającego jego czytelność, w szczególności zdjęcia albo skanu. Ponadto wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać także pełnomocnictwo, projekt budowlany i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Możliwość składania dokumentacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu prawa budowlanego w formie papierowej będzie zatem całkowicie wyłączona i zastąpiona formą elektroniczną.

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie nowego narzędzia tzw. Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, będącego systemem teleinformatycznym, zapewniającym prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie on prowadzony  przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Szczegóły jego funkcjonowania nie zostały jednak przedstawione w projekcie ustawy, ponieważ będą one określone w odrębnym rozporządzeniu.

W myśl procedowanej nowelizacji projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządzany będzie w postaci elektronicznej. Projekty w tej formie zamieszczane będą przez użytkowników kont w Bazie Projektów Budowlanych prowadzonej w portalu e-Budownictwo. Użytkownicy kont będą mieli dostęp do projektu budowlanego zamieszczonego przez siebie w Bazie Projektów Budowlanych, jednak Portal e-Budownictwo będzie uniemożliwiał im dokonywanie zmian w projektach zamieszczonych w bazie. Do Bazy Projektów Budowlanych będą miały dostęp także organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co znacznie ułatwi obieg dokumentów.

W projekcie przewidziano też kilka ważnych zmian niezwiązanych bezpośrednio z cyfryzacją procesu budowlanego. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie ograniczenie zakresu badania projektu zagospodarowania działki lub terenu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Od teraz organ administracji architektoniczno-budowlanej ma nie weryfikować zgodności PZT z przepisami techniczno-budowlanymi. W uzasadnieniu projektu podaje się, że intencją ustawodawcy jest przeniesienie ciężaru zapewnienia poprawności projektu na projektantów.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl

           

           

           

           

                                                                                              

Oprogramowania typu bossware w świetle regulacji Kodeksu pracy

Praca zdalna na dobre zagościła w polskich zakładach pracy, czego dowodem są ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy. Nowa forma wykonywania obowiązków pracowniczych wymusza na pracodawcach poszukiwania coraz to nowszych metod nadzorowania pracownika podczas pracy w trybie home office.

Pracodawcom z pomocą przychodzą nowe technologie oferujące coraz to lepsze metody śledzenia poczynań pracowników. Przy ich wykorzystaniu powstaje pytanie, jak korzystać z nich w sposób zgodny z prawem, a w szczególności z przepisami prawa pracy.

Co to jest bossware i na czym polega?

Bossware to zbiorcze określenie systemów informatycznych i oprogramowań pozwalających pracodawcy na kontrolowanie wydajności pracowników pracujących zdalnie oraz sprawdzanie, na co pracownik przeznacza czas w godzinach pracy. Nazwa pochodzi od angielskich słów boss (tj. „szef”) oraz „software” (tj. „oprogramowanie”).

Programy te monitorują dane dotyczące m.in. naciśnięć klawiszy klawiatury, komunikacji pomiędzy pracownikami, ruchów myszką, czy też loginów i dostarczają pracodawcy informacji na temat aktywności pracownika. Ponadto, oferują one możliwość aktywowania kamer internetowych i mikrofonów, a także robienia zdjęć.

Za pomocą oprogramowani typu bossware pracodawca może monitorować m.in. ilość czasu, jaką pracownik spędza przy komputerze lub poza nim oraz sposób, w jaki pracownik spędza czas w Internecie.

Bossware w świetle regulacji kodeksu pracy

Oprogramowanie typu bossware może zostać zakwalifikowane jako tzw. inna forma monitoringu, o której mowa w art. 223 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: „Kodeks pracy”) pod warunkiem, że służy ono zapewnieniu organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Jeżeli oprogramowanie stosowane przez pracodawcę spełnia wyżej wskazane wymagania, to pracodawca przed rozpoczęciem korzystania z niego musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków stawianych przez ustawodawcę w zakresie sposobu wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy i związanych z tym obowiązkach informacyjnych wobec pracowników.

Zgodnie z art. 222 § 6 Kodeksu pracy, który znajduje zastosowanie do narzędzi typu bossware, pracodawca ma obowiązek określić cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Ponadto, do obowiązków pracodawcy należy również poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem, jak również przekazanie każdemu nowemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy informacji o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.

W przypadku wprowadzenia kontroli pracowników za pośrednictwem oprogramowania typu bossware koniecznym będzie również oznaczenie skrzynek mailowych, komputerów służbowych, telefonów służbowych oraz innych urządzeń stanowiących przedmiot monitoringu w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na kontrolowanie pracowników za pomocą wspomnianych systemów informatycznych to musi pamiętać, aby monitoring ten nie naruszał dóbr osobistych pracownika. Wykorzystanie tego rodzaju narzędzi do monitorowania pracowników stwarza ryzyko naruszenia takich dóbr pracownika jak jego godność rozumianą również jako jego dobre imię, określanie go jako dobrego fachowca w dziedzinie, którą się zajmuje, oraz ewentualnie prawo do prywatności. 

Pracodawca będzie musiał zatem ostrożnie dobierać programy, za pomocą których planuje monitorować swoich pracowników oraz mieć na uwadze, że nie wszystkie narzędzia oferowane przez dany program będą możliwe do wykorzystania z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony dobrom osobistym pracownika.

W przypadku zainteresowania tematem przedstawionym w artykule, prosimy o kontakt na: kancelaria@cddlegal.pl